پرسش و پاسخ

1399/6/13 8:58:43

پرسش و پاسخ کلینیک تخصصی فرهمند این بخش، ویژه افرادی است که سابقه معاینه نداشته و پرونده ای در کلینیک ندارند. مراجعين محترمی كه دارای سابقه معاینه و [...]